facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Sekretesspolicy för rekrytering genom Teamtailor

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen ("Tjänsten") drivs av Teamtailor på uppdrag av Hammer & Hanborg. Det är viktigt att de personer som använder Tjänsten är säkra på, och är informerade, om hur vi hanterar personuppgifter i rekryteringsprocessen. 

Nedan villkor och policy gäller samtliga kandidater i vårt nätverk

Vår rutin är att varje medarbetare hos Hammer & Hanborg (H&H) som kontaktar en potentiell kandidat via telefon eller digital kanal alltid hänvisar till vår webbaserade kandidatplattform. När en kandidat registrerar sina uppgifter via vår webb/kandidat- plattform ingår vi ett ömsesidigt avtal mellan oss och den registrerade om att kunna erbjuda potentiella karriärvägar.

Genom din registrering blir du sökbar för oss på H&H för både publika och icke publika tjänster som H&H anser passar din profil. Antingen kan du söka publika tjänster själv via vår webb eller så kontaktas du av oss för att godkänna att du vill ingå i processer för både publika och icke publika tjänster.

Vilka personuppgifter samlas in? Du som kandidat registrerar själv dina personuppgifter via vår kandidatplattform. Vi har ett kortare formulär där du fyller i dina kontaktuppgifter och var du önskar jobba geografiskt. Du kan komplettera din registrering med ett CV och/eller personligt brev. Utöver kostpreferens (i samband med eventuella inbjudningar till events etc.) kommer H&H inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (så som uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker.

Behandling av personnummer. Behandling av personnummer kommer endast att ske vid bakgrundskontroll. Du som kandidat bör med anledning av detta inte uppge ditt personnummer i ditt CV/din ansökan/Kandidatprofil. Om en bakgrundskontroll sker i samband med en rekryteringsprocess kommer du att informeras om att så kommer att ske och du samtycker då till att vi behandlar ditt personnummer.


Vilka personuppgifter kan komma att behandlas när du är kandidat hos oss? 

• För- och efternamn

• Kontaktuppgifter såsom, e-postadress, telefonnummer och hemadress

• Tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningar/kurser

• Intervjuanteckningar

• Testresultat från testverktyg som används i urvalsarbete

• Information om hur du har interagerat med oss

• Referensers utlåtande

• IP-adresser

• URL-er t ex länk till din LinkedIn-profil

• De dokument (CV, betyg/intyg etc.) som du själv laddat upp till vår plattform via vår webb.

Syftet. Syftet med att samla in dina personuppgifter är att H&H ska kunna upprätthålla en relation med dig som kandidat för att vi ska kunna erbjuda dig potentiella, relevanta karriärvägar via rekrytering och/eller konsultuthyrningsuppdrag. Vi kan även komma att använda dina kontaktuppgifter till att bjuda in till event och seminarier samt för att delta i undersökningar. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering.

Överföring av personuppgifter till kund. De personuppgifter som H&H behandlar om dig som kandidat kan komma att överföras till kund under en rekryteringsprocess. Med hänsyn till din integritet skickar vi aldrig din profil till kund utan att först ha haft en dialog med dig då du visat intresse för den aktuella tjänsten. Testresultat från testleverantör kan komma att överföras till kund för de uppdrag du är aktuell för.
 
Överföring till extern leverantör. Det kan förekomma att du som kandidat får genomföra t ex personlighets- och/eller färdighetstester som tillhandahålls av en extern leverantör. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas hos leverantören för genomförande av sådana tester. Den behandlingen har du godkänt genom att registrera dina uppgifter via vår kandidatplattform samt godkänt att du vill ingå i den aktuella rekryteringsprocessen.

Dina referenser. I en rekryteringsprocess kan vi komma att be dig lämna referenser till oss. Du är ansvarig för att informera referenserna om att deras personuppgifter har
lämnats till oss. Vi tar aldrig referenser från några andra referenspersoner än de som du själv lämnat till oss.

Gallring. H&H kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess, så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas dock enbart så länge de  är nödvändiga för processen i fråga och därefter i upp till tre år efter avslutad rekryterings- och /eller konsultuthyrningsprocess. Detta för att vi ska kunna tillvarata vår rätt vid en eventuell diskrimineringstvist. Vi gallrar också regelbundet i vår kandidatbas för att den ska hållas uppdaterad och relevant.

Nyhetsbrev. Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev som inte är kopplat till din profil och personuppgifter i vår kandidatdatabas. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet. I och med att du avanmäler dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev blir du inte automatisk borttagen ur vår kandidatdatabas. Om du vill ta bort dina personuppgifter från kandidatdatabas hänvisar vi till Rätten till radering.

Dina rättigheter som registrerad. Det är viktigt för oss att du känner till de rättigheter du har som individ.

Rätten till tillgång. Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerade om dig i vår kandidatdatabas. Om du vill veta vilka uppgifter vi har registrerade hos oss går du till Data & Privacy så får du tillgång till dina uppgifter i elektronisk form.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade utan dröjsmål.   De uppgifter du lämnat själv till oss via vår webb/kandidatplattform har du möjlighet att själv rätta genom att logga in i plattformen. Där har du också möjlighet att radera tidigare uppladdade dokument såsom CV och personliga brev. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att skicka oss kompletterande information. Skicka din rättelse/ komplettering till kandidat@hammerhanborg.com.

Rätten till radering. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig. I de fall det finns legala skyldigheter som hindrar att H&H omedelbart kan radera vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t ex i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Om du vill att dina uppgifter raderas går du till Data & Privacy

Om inga legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer de att raderas
skyndsamt och senast inom 30 dagar och vi kommer att informera dig om att så sker.

Rätten till Dataportabilitet. I de fall H&Hs behandling av personuppgifter stödjer sig på fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till H&H överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att  överföringen är teknisk möjlig och att den kan ske automatiserat. Data & Privacy

Rätten att lämna in klagomål. Om du anser att H&H behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via kandidat@hammerhanborg.com, lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Säkerhet och sekretess. H&H har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/ EES där våra IT-system finns. H&H har vidtagit säkerhetsåtgärder för att se till att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda personuppgifterna mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. Tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras är begränsad till de anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Alla anställda är dessutom informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls genom interna rutiner som reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands.

H&H övervakar även kontinuerligt våra system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Vår fullständiga Integritespolicy

Ytterligare information om vår integritetspolicy och hur vi behandlar personuppgifter. Vi hoppas att du fått svar på allt du vill veta om hur H&H behandlar dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud Annika Lasmarias. Hennes uppgift är att se till att vår integrationspolicy efterföljs internt på H&H.

Annika jobbar som COO på Hammer & Hanborgs Stockholmskontor. Du når henne på
annika.lasmarias@hammerhanborg.com eller via vår växel +46-8 459 03 50.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor